O spoločnosti
Služby
Zamestnanci
Cenník
Kontakt
Licencia
Referencie
O spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba KING Security s.r.o. Ilava bola založená na základe spoločenskej zmluvy podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 05.11.2004 a činnosť spoločnosti upravuje zákon č. 379/97 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách v znení neskorších predpisov a komplexne pôsobí na slovenskom trhu.

Na základe licencie č. PS 001188 je súkromná bezpečnostná služba KING Security s.r.o. Ilava oprávnená vykonávať:
1. ochranu majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom,
2. ochranu majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
3. ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
4. ochranu majetku pri preprave,
5. ochranu prepravy majetku a osoby,
6. ochranu osoby,
7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia,
8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby,
9. vypracúvanie plánu ochrany,
10. poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedené v prvom až deviatom bode,
11. odbornú prípravu osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode.

O spoločnosti