O spoločnosti
Zamestnanci
Cenník
Kontakt
Služby
Ochrana objektov
Ochrana osôb
Referencie
Ochrana osôb

Vykonáva sa využitím ľudského faktora-zamestnancov bezpečnostnej služby u klienta či určenej osoby pri ktorej klient požaduje, znížiť možnosť zásahov do telesnej integrity, života či zdravia chránenej osoby na maximálnu a reálnymi prostriedkami dosiahnuteľnú mieru istoty. Cieľom ochrany osôb je poskytovanie komplexného systému ochrany osoby klienta či osôb určených klientom.

Ochrana osôb

- analýza situácie okolo klienta, stanovenie rizík,
- vytvorenie uceleného systému ochrany klienta, ktorý sa realizuje až po prijatí odporúčaní klientom (kde niekedy sú požadované zmeny v dennom režime klienta),
- výber a pridelenie osobných ochrancov klientovi,
- vytvorenie podporného tímu,
- cieľavedomé znižovanie existujúcich rizík okolo klienta na únosnú mieru situácie.

- osobný ochranca,
- podporná skupina (skupina ochrancov osôb nepretržite k dispozícii osobnému ochrancovi).

Je používaná pre zvýšenie účinnej ochrany klienta v prípadoch neočakávaných udalostí, kde si to bezpečnosť klienta či osôb ním určených, prípadne jeho či ich majetku vyžaduje (napr. napadnutie skupinou cudzích osôb, ohrozenie majetku veľkého rozsahu...). Používa sa na posilnenie a zvýšenie akcieschopností kmeňovej základnej služby a tým i bezpečnosti klienta a v neposlednej miere i ochrane jeho majetku. Podporná skupina je mobilná, vyzbrojená a vybavená vecnými bezpečnostnými prostriedkami a môže byť osobným ochrancom operatívne v telefonickom, alebo v rádiovom spojení prizvaná k zákroku.

- iba na pracovisku (vrátane príchodu a odchodu) a mimo neho pri plnení povinností,
- iba v mieste bydliska, resp. iba pri určitých udalostiach, podujatiach a aktivitách,
- nepretržite,
* vypracovanie plánov ochrany,
* poradenstvo,
* výkon odbornej prípravy.